מדיניות החזרות

 

ביטול רכישה מצד המזמין

1.  המזמינה רשאית להחליף את המוצר או לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו על עסקת מכר. מבלי לגרוע מהאמור:

1.1. מועד אחרון לביטול העסקה או החלפה - עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

1.2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מועדי החלפת המוצרים ו/או לבטל את האפשרות להחליף מוצרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.3. מוצרים שנתפרו ו/או עוצבו לפי מידות אישיות שמסרה הלקוח (שאינן מידות הסטנדרט לבחירה), וכן פרטים שנעשה בהם שינוי ו/או התאמה לבקשת הלקוחה, אינם ניתנים לביטול או להחלפה, אלא אם הודעת הביטול ניתנה בטרם נעשו פעולות כלשהן לשם הכנת המוצרים.

1.4. בקשת ביטול תעשה אך ורק למייל: info@bermanbridal.com.

1.5. לאחר קבלת הודעת הביטול או החלפה, אנו נשלח לך הוראות מדויקות כיצד ולאן לשלוח את החבילה. פריטים שנשלחו אלינו ללא בקשה מתאימה שאושרה מראש לא יתקבלו. כמו-כן ניתן להגיע ישירות לבית העסק באופן עצמאי לשם ביצוע הפעולות בתיאום מראש בטלפון: 054-9777735.

1.6. ביטול העסקה ע"י הלקוחה כפוף לכך שהמוצר התקבל בבית העסק, כשהוא שלם, ללא פגם, לא נעשה בו שימוש, באריזה מקורית בלבד ובצירוף תווית המחיר (אם קיים).

1.7. לאחר קבלת הודעת ביטול כדין, ולאחר שהתקבל המוצר כאמור לעיל, יושב למזמינה הסכום ששולם על ידה בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

1.8. כמו-כן במקרה של ביטול כאמור, ינוכה מתוך סכום העסקה גם עלות המשלוח.

 

 ביטול רכישה מצד העסק

2. העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

3. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמשת או למזמינה, והעסק יימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמינה או ישיב לה כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

4. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמשת או למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

5. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.