תנאי השירות

 1.הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמינה לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמינה, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

bermanbridal.com 2. (להלן: "העסק") רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

 3.תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו') כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 4.אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 5.העסק והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעסק, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.

 6.טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את העסק.

 7.תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא משתקף במסך המשתמשת, לבין המוצר במציאות.

 8.אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

 9.המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

הזמנה באתר

 10.על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמינה להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

 11.כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: "המזמינה").

 12.פרטי המזמינה יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמינה בטופס ההזמנה המקוון המצוי באתר.

 13.הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

 14.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 a.ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

 b.הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

 c.מסירת פרטים שגויים במתכוון;

 d.ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

 e.כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

­­­ רכישת מוצרים בבית העסק

 15.ניתן לבצע מדידות ורכישה של המוצרים בבית העסק על-ידי הגעה עצמית, בתיאום מראש בלבד בטלפון מספר: 054-9777735 ו/או בדוא"ל: info@bermanbridal.com.

רכישת מוצרים באתר

 16.רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות תזין המזמינה בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמינה הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה (במידה ואלה שונים מזה של מבצע ההזמנה), שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, יישוב, רחוב  מס' בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

 17.על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמינה למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

 18.בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמינה את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

 19.מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

 20.פרטי המזמינה יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

 21.מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמינה יחשב לביצוע הזמנה (להלן:"ההזמנה") עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוחה עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון ארנק אלקטרוני ככל שכזה יהיה זמין באותה העת, וכן בכפוף להימצאות המוצרים במלאי העסק והאתר.

 22.הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמינה, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 23.העסק רשאי לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 24.ככל ומופיע באתר מבצע ו/או הנחה ביחס לבגד מסויים, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטלו בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 25.על הלקוחה האחריות לוודא כי המידות האישיות שמסרה הן הנכונות. המידות האישיות (שאינן מידות סטנדרט) שמסרה הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה הן הקובעות בלבד, ולא יתאפשרו שינויים לאחר מועד ביצוע ההזמנה. אנו ממליצים להסתייע במודד לפני ביצוע ההזמנה של מידות אישיות על-מנת לקבל תוצאה מיטבית.

 26.בכדי לבצע את ההזמנה באופן מיטבי, ובכדי למנוע טעויות במידות, רצוי לציין זאת בגוף ההזמנה במידה והמזמינה הריונית, והכל בכדי שיתאפשר לדייק את ההזמנה ככל הניתן.

 

השכרת מוצרים

 27.באתר ניתן לרכוש מוצרים בלבד. יחד עם זאת ניתן לבצע השכרה אך ורק של שמלות כלה ושלמות ערב באמצעות הגעה לבית העסק, וכן אביזרי אופנה באמצעות פנייה לטלפון: 054-9777735 ו/או בדוא"ל: info@bermanbridal.com.

 28.כמו-כן ניתן להגיע לשם כך לבית העסק בתיאום מראש כאמור.

 29.השכרת מוצרים כפופה לחתימה על הסכם השכרה.

 

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 30.התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" (ככל שזה יהיה זמין לשימוש באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר).

 31.המזמינה תתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליטה המזמינה לשלם באמצעות "ארנק אלקטרוני" (ככל וזה יהיה זמין באתר), העסק יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור סופי מהם. השימוש וקבלת האישור "מהארנק אלקטרוני" כפופים לתנאי השימוש של אפליקציות אלו.

 32.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

 33.לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמינה אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

 34.מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמשה המזמינה, תינתן הודעה מתאימה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

 35.אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

 36.יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמינה לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 37.מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

 38.במידה והמזמינה תחויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמינה להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 

זכויות יוצרים

 39.כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של העסק בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

 40.זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 41.זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (bermanbridal.com) וכן על דף האינסטגרם, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק אין לעשות בהם כל שימוש.

 42.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים .

 43.אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 44.הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 

אחריות

 45.העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העסק עושה ויעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

 46.העסק לא יהיה אחראי לכל נזיקין שעלול להיגרם משימוש במוצרים ו/או מכל רגישות לחומרים מהם הם עשויים ו/או על הימצאות אלרגניים בהם, ועל המזמין לבדוק ולוודא מידע זה באופן עצמאי.

 47.העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 48.בכל מקרה העסק לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

 49.העסק לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למוצרים בשל שימוש מצד המזמינה. יחד עם זאת העסק מתחייב לעבוד עם חומרים מטיב ואיכות גבוהים וכן מבצע בקרת איכות למוצרים בבית העסק.